Image_10_Novel Reassortant Avian Influenza A(H9N2) Virus Isolate in Migratory Waterfowl in Hubei Province, China.TIFF (2.62 MB)
Download file

Image_10_Novel Reassortant Avian Influenza A(H9N2) Virus Isolate in Migratory Waterfowl in Hubei Province, China.TIFF

Download (2.62 MB)
figure
posted on 2020-02-13, 04:25 authored by Xiang Li, Jing Sun, Xinru Lv, Yajun Wang, Yulei Li, Minghui Li, Wei Liu, Min Zhi, Xiaoyu Yang, Tian Fu, Peiran Ma, Yi Li, Xihua Zhou, Yong Li, Guoxiang Yang, Guang Chen, Jun Zhang, Hesong Zheng, Guogang Zhang, Yuping Hua, Siyuan Yang, Yanbing Li, Juergen A. Richt, Hongliang Chai

In December 2017, an influenza A(H9N2) virus (B51) was isolated from migratory waterfowl in Hubei Province, China. Phylogenetic analysis demonstrated that B51 is a novel reassortant influenza virus containing segments from human H7N4 virus and North American wild bird influenza viruses. This suggest that B51 has undergone multiple reassortment events.

History