Frontiers
Browse
Data_Sheet_4_Transcriptomes of Different Tissues of Flax (Linum usitatissimum L.) Cultivars With Diverse Characteristics.xlsx (1.45 MB)
Download file

Data_Sheet_4_Transcriptomes of Different Tissues of Flax (Linum usitatissimum L.) Cultivars With Diverse Characteristics.xlsx

Download (1.45 MB)
dataset
posted on 2020-12-08, 16:15 authored by Alexey A. Dmitriev, Roman O. Novakovskiy, Elena N. Pushkova, Tatiana A. Rozhmina, Alexander A. Zhuchenko, Nadezhda L. Bolsheva, Artemy D. Beniaminov, Vladimir A. Mitkevich, Liubov V. Povkhova, Ekaterina M. Dvorianinova, Anastasiya V. Snezhkina, Anna V. Kudryavtseva, George S. Krasnov, Nataliya V. Melnikova
The full text of this article can be freely accessed on the publisher's website.

History