Data_Sheet_1_Transcriptomes of Different Tissues of Flax (Linum usitatissimum L.) Cultivars With Diverse Characteristics.pdf (201.22 kB)
Download file

Data_Sheet_1_Transcriptomes of Different Tissues of Flax (Linum usitatissimum L.) Cultivars With Diverse Characteristics.pdf

Download (201.22 kB)
dataset
posted on 08.12.2020, 16:15 authored by Alexey A. Dmitriev, Roman O. Novakovskiy, Elena N. Pushkova, Tatiana A. Rozhmina, Alexander A. Zhuchenko, Nadezhda L. Bolsheva, Artemy D. Beniaminov, Vladimir A. Mitkevich, Liubov V. Povkhova, Ekaterina M. Dvorianinova, Anastasiya V. Snezhkina, Anna V. Kudryavtseva, George S. Krasnov, Nataliya V. Melnikova
The full text of this article can be freely accessed on the publisher's website.

History

References