Data_Sheet_1_Draft Genome Assembly for the Tibetan Black Bear (Ursus thibetanus thibetanus).docx (794.26 kB)
Download file

Data_Sheet_1_Draft Genome Assembly for the Tibetan Black Bear (Ursus thibetanus thibetanus).docx

Download (794.26 kB)
dataset
posted on 02.04.2020, 04:26 by Chenglong Zhu, Wenjie Xu, Jianchuan Li, Chang Liu, Mingliang Hu, Yuan Yuan, Ke Yuan, Yijiuling Zhang, Xingzhi Song, Jin Han, Xinxin Cui
The full text of this article can be freely accessed on the publisher's website.

History

References